KOTODAMA İSTANBUL

Kotodama İstanbul Nedir? 『ことだま・イスタンブル』とは何か?

Kotodama İstanbul, Türkiye’de Japonya-Japonya’da Türkiye’yi konu eden pek çok farklı projenin ortak ismidir.  Sadece yayıncılık alanında değil, seminerler, eğitim, sergiler gibi geniş bir faaliyet alanı çerçevesinde kurgulanmıştır. Türkiye-Japonya alanında faaliyet gösteren, kendi konusunda uzman kişiler, çevirmenler, güzel sanatlar alanındaki sanatçılar, yazarlar, akademisyenler, bu dünyada hikayesi olan kişiler bir araya geldik, “profesyonellerin gönül işi” olarak bu çalışmaları oluşturuyoruz.

「ことだま・イスタンブル」は、トルコにおける日本に関する、また、日本におけるトルコに関する様々なプロジェクトのことで、出版の分野だけでなく、セミナー、教育、展示会などの幅広い活動の枠組みの中で行われています。トルコ・日本関連の各分野で活躍する専門家、翻訳家、美術分野のアーティスト、作家、研究者など、この世界に縁のある有志による本書は「プロフェッショナルのこころざしの結晶」とも言えるだろう。ことだま・イスタンブルは「私たちがみんな共にいるからこそ存在に至った」ものである。

Kotodama İstanbul Kokorozashi. İlki 2016 yılında Kotodama İstanbul Hajimari adıyla yayınlanan Türkçe-Japonca 2 dilli ortak kitaplar. ve genel kitleye yönelik ekinlikler dizisidir. 最初の本は2016年に『ことだま・イスタンブル はじまり』というタイトルで日本語・トルコ語双方の言語で出版した本や一般向きの活動のシリーズである。

Kotodama İstanbul Academia Türkiye’de Japonya-Japonya’da Türkiye akademik alanlarındaki çalışmalardan oluşan kitaplar ve akademik seminerler dizisi olarak tasarlandı. Türkiye’den ve Japonya’da akademisyenleri bir araya getirmeyi hedefiyle oluşturuldu. Türkiye-Japonya alanında akademisyenlerin yanı sıra, farklı disiplinlerden akademisyenlerin Türkiye-Japonya alanında oluşturacağı bilimsel çalışmaları da kapsıyor. İngilizce, Japonca ve Türkçe dillerinde yayınlar ve etkinlikler oluşturulması hedefleniyor  Disiplinlerarasılık Kotodama İstanbul Academia yayınları ve bilimsel etkinliklerinin temel özelliği. トルコにおける日本の、また、日本におけるトルコの学術的研究からなる一連の本と学術的セミナーなどとして計画している。トルコと日本に関する学術分野の学者に加えて、他分野の学者のトルコと日本に関する研究も網羅している。英語、日本語、トルコ語で出版物やイベントを企画することを目的としている。

Kotodama İstanbul Ç evirileri 翻訳

Kotodama İstanbul Etkinlikleri/イベント

Yayınlar/ 本 (Available at Google Play and online book stores)

Esin Esen, Ikuko Suzuki (ed.). “Kotodama İstanbul – Hajimari 2015, (Türkçe-Japonca 日本語・トルコ語) Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2016.

Esin Esen, Ryō Miyashita (ed.), Miyashita Ryō, Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts I, Berlin: Peter Lang, 2019. [Please see publisher’s page for details] ISBN: 978-3-631-78935-3 (English)

Ryō Miyashita, Esin Esen, (ed.), Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts II, Berlin: Peter Lang, 2019. [Please see publisher’s page for details] ISBN: 978-3-631-78173-9 (English)

Esen, Esin (ed). Kotodama İstanbul Academia 1. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022 (Türkçe-トルコ語)

Esen, Esin (ed). Kotodama İstanbul Academia 2. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022 (Türkçe-トルコ語

Esen, Esin (ed). Kotodama İstanbul Kokorozashi 2. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022 (Türkçe-Japonca 日本語・トルコ語)

Esen, Esin (ed). Kotodama İstanbul Kokorozashi 3. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022 (Türkçe-Japonca 日本語・トルコ語)

Esen, Esin (ed). Kotodama İstanbul Kokorozashi 4. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022   (Türkçe-Japonca 日本語・トルコ語)

Esen, Esin (ed). Kotodama İstanbul Kokorozashi 5. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022 (Türkçe-Japonca 日本語・トルコ語)

Mutlu, Havva (Author). カメ子の魔法からおばあちゃんを救え![Kameko no Maho Kara Obaachan wo Sukue!] Trans. Nanao Kokufu. Ed. Esen, Esin . Kotodama İstanbul Çeviri Dizisi. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022   (Japonca 日本語)